Carregant...

El Codi Segur de Verificació (CSV) es un terme que designa el codi unic que identifica un document electrònic a l'Administració Pública espanyola. Aquest codi alfanumèric sol aparèixer a tots el documents electrònics emesos per mitjans telemàtics. El Codi Segur de Verificació (CSV) garanteix l'integritat del document (Article 18.1.b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics).

Aquesta aplicació permet verificar la validesa i la integritat d'un document electrònic emès per la CAIB. Escriu el Codi Segur de Verificació que apareix als marges del document per tornar visualitzar-lo i comprovar que les dades consignades són correctes. Una vegada emplenat i enviat el formulari, es mostrarà la informació del document per poder descarregar-lo.

Cercant document...
Valida codi