Carregant...

El codi segur de verificació (CSV) és un sintagma que designa el codi únic que identifica un document electrònic en l'Administració pública espanyola. Aquest codi alfanumèric sol aparèixer en tots el documents electrònics emesos per mitjans telemàtics. El CSV permet comprovar la integritat i l'autenticitat del document (article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Aquesta aplicació permet verificar la validesa i la integritat d'un document electrònic emès pel Govern de les Illes Balears. Escriviu el CSV que apareix als marges del document per tornar a visualitzar-lo i comprovar que les dades que s'hi consignen són correctes. Una vegada formalitzat i tramès el formulari, es mostrarà la informació del document per poder descarregar-lo.

Cercant document...
Valida codi